PRZEGLĄD
Ta strona jest obsługiwana przez enjoyandplay. W całej witrynie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do enjoyandplay. enjoyandplay oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki świadczenia usługi", "Warunki"), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani korzystać z żadnych Usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostaną dodane do bieżącego sklepu, będą również podlegać Warunkom świadczenia usług. Z najbardziej aktualną wersją Warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Dostarczają nam oni platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i Usług użytkownikom.

SEKCJA 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraził zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.
Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu, ani nie może, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Zabrania się przesyłania jakichkolwiek robaków, wirusów lub kodu o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usług każdemu użytkownikowi z dowolnego powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.
Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są dostarczane wyłącznie w celu uzyskania ogólnych informacji i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Użytkownik opiera się na materiałach zawartych na tej stronie na własne ryzyko.
Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, z konieczności, nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUG I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

PUNKT 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI

Aby dokonywać zakupów za pośrednictwem Sklepu, komputer lub inne urządzenie Kupującego musi spełniać określone warunki techniczne. Wszystko czego potrzebujesz to:

  • Dostęp do Internetu
  • Standardowy system operacyjny
  • Standardowa przeglądarka internetowa
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail

Warunki Aby móc korzystać z platformy internetowej, komputer lub inne urządzenie Kupującego musi spełniać następujące warunki techniczne:

  • dostęp do Internetu
  • standardowy system operacyjny
  • standardowa przeglądarka internetowa
  • standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice)
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. Adobe Reader),

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlić jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze komputera będą dokładne.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub Usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakichkolwiek produktów lub usług złożone na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, Usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

Produkty/usługi świadczone drogą elektroniczną

Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów kosztów

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy jest możliwe bez posiadania konta w sklepie.

2. Dodatkowo sprzedawca zapewnia kupującemu możliwość założenia konta w sklepie. Założenie konta jest możliwe podczas składania zamówienia zgodnie z opisaną procedurą.

3. Jeżeli kupujący zdecyduje się na założenie konta w sklepie, sprzedawca świadczy na rzecz kupującego również usługę elektroniczną polegającą na prowadzeniu konta w sklepie. na koncie przechowywane są dane kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w sklepie. kupujący loguje się do konta za pomocą swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto w Sklepie.

5. Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie, jednakże umowy o dostarczanie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu są odpłatne.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującego i przekazu danych w związku z korzystaniem ze sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

8. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail contact@enjoyandplay.com. W reklamacji kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu. sprzedawca rozpatrzy wszystkie reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail osoby składającej reklamację.

PUNKT 6 - PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim za pośrednictwem adresu e-mail i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zgadza się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery i daty ważności kart kredytowych, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów: tutaj

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie kontrolujemy ani na które nie mamy wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Wszelkie korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zaakceptował warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.
W przyszłości możemy również oferować nowe Usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub Usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług.

SEKCJA 8 - LINKI STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i Usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały stron trzecich.
Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub Usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, Usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji należy dokładnie zapoznać się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnić się, że są one zrozumiałe. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów podmiotów zewnętrznych należy kierować do tych podmiotów.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli, na naszą prośbę, użytkownik prześle określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursów) lub bez naszej prośby prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), użytkownik zgadza się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam prześlesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) do wypłaty rekompensaty za jakiekolwiek komentarze; lub (3) do odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.
Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, dóbr osobistych ani innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam ani w inny sposób wprowadzać w błąd nas lub osób trzecich co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.

PUNKT 10 - DANE OSOBOWE
Przekazywanie przez użytkownika danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności, z którą można zapoznać się tutaj.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek niezgodnym z prawem celu; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek niezgodnych z prawem działaniach; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, znęcania się, obrażania, szkodzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przesyłania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przekazywania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) spamowania, phishingu, pharmingu, podszywania się, spideringu, crawlingu lub scrapeingu; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerowania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 13 - ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne lub wiarygodne.
Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia użytkownika.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta lub nie może korzystać z Usługi na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane "w stanie, w jakim się znajdują" i "w miarę dostępności" do użytku użytkownika, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.
W żadnym wypadku enjoyandplay, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub wszelkie podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z Usługi lub jakichkolwiek produktów uzyskanych za pośrednictwem Usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z Usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli użytkownik został poinformowany o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 - ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić enjoyandplay oraz naszych rodziców, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, kierowników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającymi z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których są one włączone przez odniesienie, lub naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE UMOWY
Obowiązki i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub zaprzestając korzystania z naszej witryny.
Jeśli w naszej wyłącznej ocenie użytkownik nie zastosuje się lub podejrzewamy, że nie zastosował się do któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub w związku z tym możemy odmówić użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

PUNKT 17 - CAŁOŚĆ UMOWY
Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie z Usługi przez użytkownika, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między użytkownikiem a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy użytkownikowi Usługi, podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG
Użytkownik może zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej witryny internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - UŻYWANIE ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znaki towarowe, nazwy, zdjęcia są własnością odpowiednich firm i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych jako cytat

SEKCJA 21 - INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy kierować do nas na adres contact@enjoyandplay.com.

SEKCJA 22 - INFORMACJE BIZNESOWE

Kamil Kozera Enjoyandplay

VAT ID: PL9452279287

ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, nr 23, lok. 23, 31-236

Zgłoszenia DMCA

W przypadku usunięcia treści na podstawie ustawy DMCA skontaktuj się z nami tutaj: contact@enjoyandplay.com